106231589_316306806047245_5868409881549624843_n

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON                          *   ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025   Kính gửi: Đảng bộ xã Quảng Hải Tập thể: -Tên cơ quan, đơn vị: Trường…
NA10

NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    CHI BỘ TRƯỜNG MN Q HẢI                          *                                           Quảng Hải, ngày 01 tháng 03 năm 2021 Số:     – NQ/CB   NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021   Ngày 26/02/2021, Ban chi ủy tham gia hội…

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                      *                                      Quảng Hải, ngày 29 tháng 01 năm 2021                Số:      -NQ / CB                                                        NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021   NỘI DUNG   ĐÁNH GIÁ…

KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                *                                        Quảng Hải, ngày 15 tháng 2 năm 2021 Số:       – KH/CB   KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021   Căn cứ điều…

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG MN QUẢNG HẢISố:  15 /QĐ-MNQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            Quảng Hải, ngày 10 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế…

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 14/QĐ-HT                                     Quảng Hải, ngày 09 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử…
1_n

Hội nghị CB,VC và người lao động năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 -2021. Chiều ngày 16/10/2020 Trường Mầm non Quảng Hải tổ chức thành công…