QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG MN QUẢNG HẢISố:  15 /QĐ-MNQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            Quảng Hải, ngày 10 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế…

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 14/QĐ-HT                                     Quảng Hải, ngày 09 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                   …

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 04/2020

       ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                             *                     …

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 01 NĂM 2020

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢICHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *Số:   – NQ/ CBMN              Quảng Hải, ngày 30 tháng 12 năm 2019                              …

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG NĂM 2020

       ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ MẦM NON QUẢNG HẢI                       *     …