ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON                          *   ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025   Kính gửi: Đảng bộ xã Quảng Hải Tập thể: -Tên cơ quan, đơn vị: Trường…

NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    CHI BỘ TRƯỜNG MN Q HẢI                          *                                           Quảng Hải, ngày 01 tháng 03 năm 2021 Số:     – NQ/CB   NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021   Ngày 26/02/2021, Ban chi ủy tham gia hội…

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                      *                                      Quảng Hải, ngày 29 tháng 01 năm 2021                Số:      -NQ / CB                                                        NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021   NỘI DUNG   ĐÁNH GIÁ…

KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                *                                        Quảng Hải, ngày 15 tháng 2 năm 2021 Số:       – KH/CB   KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021   Căn cứ điều…

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG MN QUẢNG HẢISố:  15 /QĐ-MNQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            Quảng Hải, ngày 10 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế…

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 14/QĐ-HT                                     Quảng Hải, ngày 09 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                   …