KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

KE HOAC          PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN         TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI   Số: 05/KH-MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Hải, ngày 06 tháng 9 năm 2017   KẾ…

Kế hoạch tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2017 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/ 2017 1. Ưu điểm: Nhìn chung các nhóm lớp thực hiện nội dung báo cáo đầy đủ theo quy định. – Các lớp duy trì số…

ke hoach thang 2 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2017 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2017 1. Ưu điểm: Nhìn chung các nhóm lớp thực hiện nội dung báo cáo đầy đủ theo quy định. – Các lớp duy trì số…

Kế hoạch tháng 01/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/ 2015 1. Ưu điểm: Nhìn chung các nhóm lớp thực hiện nội dung báo cáo cơ bản phù hợp. – Các lớp duy trì số lượng…

báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học

    BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2016     Thực hiện Quyết định số……./QĐ-SGDĐT ngày … tháng…. năm      của ………. Sở GD&ĐT về việc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT………………………………..; trường Mầm non Quảng Hải báo cáo kết…